Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

En översyn av läkemedelslagen Ds 2013:51

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Departementspromemorian lämnar förslag till en lagteknisk översyn av läkemedelslagen (1992:859) och därtill anknytande lagstiftning. En helt ny läkemedelslag föreslås i syfte att göra regelverket mer överskådligt och tydligt. Översynen avser inte införa något nytt i sak. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)