Lagrådsremiss från Socialdepartementet

En ny läkemedelslag

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att en ny läkemedelslag ska ersätta den nuvarande läkemedelslagen (1992:859) eftersom denna med åren blivit allt mer svåröverskådlig på grund av bland annat omfattande tillägg och ändringar.

Bestämmelserna i den nuvarande läkemedelslagen ska, efter en lagteknisk omarbetning, föras över till den nya lagen i huvudsak oförändrade. I förhållande till nuvarande läkemedelslag är det därför främst språkliga och redaktionella justeringar. Endast ett mindre antal förtydliganden och ändringar i sak föreslås.

Den nya lagen ska bland annat delas in i kapitel med löpande paragrafnumrering och innehåller fler rubriker och rubriknivåer. Detta medför att den nya lagen blir mer överskådlig och bestämmelserna i den mer lättillgängliga. Lagförslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)