Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

Publicerad

Angrepp mot journa­lister och utövare av vissa andra samhälls­nyttiga funktioner är ett allvarligt problem. Brott som begås mot en person på grund av att han eller hon har bedrivit journa­listik eller mot en person med en samhälls­nyttig funktion i hans eller hennes tjänste­utövning, är ett angrepp inte bara mot den som utsätts för brottet utan i förläng­ningen även mot demokratin och samhället som sådant.

Ladda ner:

För att stärka det straff­rättsliga skyddet för journa­lister föreslår regeringen att det ska införas en särskild straff­skärpnings­grund för brott som begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkes­mässigt bedrivit nyhets­förmed­ling eller annan journalistik. För att stärka det straff­rättsliga skyddet för utövare av vissa sam­hälls­nyttiga funktioner föreslår regeringen att straff­bestäm­mel­serna om våld eller hot mot tjänste­man och förgripelse mot tjänste­man ska gälla också om någon förgriper sig mot en utövare av viss sam­hälls­nyttig funktion i hans eller hennes tjänste­utövning. Med utövare av viss sam­hälls­nyttig funktion avses hälso- och sjukvårds­personal, social­tjänst­personal, räddnings­tjänst­personal och utbildnings­personal inom skol­väsendet och högskolan.

Brott mot tystnads­plikt kan få allvarliga konse­kvenser för både enskilda personer och myndig­heters verksamhet. Det finns behov av att skärpa straffet för allvarliga brott mot tystnads­plikt. Regeringen föreslår därför att maximi­straffet för brott mot tystnads­plikt ska höjas och att det ska införas ett grovt brott mot tystnads­plikt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

    Angrepp mot journa­lister och utövare av vissa andra samhälls­nyttiga funktioner är ett allvarligt problem. Brott som begås mot en person på grund av att han eller hon har bedrivit journa­listik eller mot en person med en samhälls­nyttig funktion i hans eller hennes tjänste­utövning, är ett angrepp inte bara mot den som utsätts för brottet utan i förläng­ningen även mot demokratin och samhället som sådant.

Proposition