Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

Publicerad

Angrepp mot journa­lister och utövare av vissa andra samhälls­nyttiga funktioner är ett allvarligt problem. Brott som begås mot en person på grund av att han eller hon har bedrivit journa­listik eller mot en person med en samhälls­nyttig funktion i hans eller hennes tjänste­utövning, är ett angrepp inte bara mot den som utsätts för brottet utan i förläng­ningen även mot demokratin och samhället som sådant.

Ladda ner:

För att stärka det straff­rättsliga skyddet för journa­lister föreslår regeringen att det ska införas en särskild straff­skärpnings­grund för brott som begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkes­mässigt bedrivit nyhets­förmed­ling eller annan journalistik. För att stärka det straff­rättsliga skyddet för utövare av vissa sam­hälls­nyttiga funktioner föreslår regeringen att straff­bestäm­mel­serna om våld eller hot mot tjänste­man och förgripelse mot tjänste­man ska gälla också om någon förgriper sig mot en utövare av viss sam­hälls­nyttig funktion i hans eller hennes tjänste­utövning. Med utövare av viss sam­hälls­nyttig funktion avses hälso- och sjukvårds­personal, social­tjänst­personal, räddnings­tjänst­personal och utbildnings­personal inom skol­väsendet och högskolan.

Brott mot tystnads­plikt kan få allvarliga konse­kvenser för både enskilda personer och myndig­heters verksamhet. Det finns behov av att skärpa straffet för allvarliga brott mot tystnads­plikt. Regeringen föreslår därför att maximi­straffet för brott mot tystnads­plikt ska höjas och att det ska införas ett grovt brott mot tystnads­plikt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

    Angrepp mot journa­lister och utövare av vissa andra samhälls­nyttiga funktioner är ett allvarligt problem. Brott som begås mot en person på grund av att han eller hon har bedrivit journa­listik eller mot en person med en samhälls­nyttig funktion i hans eller hennes tjänste­utövning, är ett angrepp inte bara mot den som utsätts för brottet utan i förläng­ningen även mot demokratin och samhället som sådant.

Proposition (1 st)

  • Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner

    Angrepp mot journalister och utövare av vissa andra samhällsnyttiga funktioner är ett allvarligt problem. Brott som begås mot en person på grund av att han eller hon har bedrivit journalistik eller mot en person med en samhällsnyttig funktion i hans eller hennes tjänsteutövning, är ett angrepp inte bara mot den som utsätts för brottet utan i förlängningen även mot demokratin och samhället som sådant.