Remiss av SOU 2022:2 En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner Diarienummer: Ju2022/00396

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av remissinstansernas yttranden som inkommit till Justitiedepartementet gällande betän­kandet En skärpt syn på brott mot journa­lister och utövare av vissa sam­hälls­nyttiga funk­tioner, SOU 2022:2. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 18 maj 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.