Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus Ds 2013:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria föreslås att en nyanländ invandrare som får etableringsinsatser och utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser. Detta ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig aktivitet enligt sin etableringsplan.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Den prestationsbaserade stimulansersättningen inom svenskundervisning för invandrare, den så kallade sfi-bonusen, avvecklas. I promemorian föreslås att lagen om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare och lagen om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare ska upphöra att gälla från och med den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition