Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket. Ds 2014:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria presenteras ett antal förslag till förtydliganden och förenklingar inom det arbetsmarknadspolitiska regelverket. Förslagen har tagits fram inom ramen för en översyn av regelverket som görs inom Arbetsmarknadsdepartementet.

Syftet med översynen är att förbättra befintligt regelverk för att på så sätt skapa förutsättningar för en effektivare verksamhet hos Arbetsförmedlingen.

Målet för översynen är ett tydligare och mer samlat regelverk.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition