Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Fortsatt uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig kränkning - En kartläggning av tillämpningen Ds 2014:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rådmannen Ingrid Utne har haft i uppdrag att kartlägga tillämpningen av en bestämmelse i utlänningslagen (5 kap. 16 § tredje stycket 2) som rör anhöriginvandring och undantag från ordningen med uppskjuten invandringsprövning. Bestämmelsen tar framför allt sikte på kvinnor som kommer till Sverige på grund av anknytning till en man och utsätts för våld eller annan allvarlig kränkning i förhållandet. I en sådan situation ger bestämmelsen möjlighet att bevilja kvinnan fortsatt uppehållstillstånd även om förhållandet som legat till grund för tillståndet upphör innan tiden för den uppskjutna invandringsprövningen har löpt ut.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition