Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Promemoria Redovisningscentraler för taxitrafik – framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter

Publicerad

I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, lämnas förslag till ändringar i lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och lagen (2014:1022) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).

Ladda ner:

Tiden för ikraftträdande av det nya systemet med redovisningscentraler för taxitrafik bör flyttas fram men också delas upp på det sättet att de regler som ska gälla för redovisningscentraler träder i kraft en tid före de skyldigheter som ska gälla för taxitrafikföretagen. Detta för att lämna utrymme för de blivande redovisningscentralerna att bli godkända och starta upp sin verksamhet innan skyldigheterna för taxitrafikföretagen inträder.

Lagändringarna som avser taxitrafikföretagens skyldigheter föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och de som avser redovisningscentraler för taxitrafik den 1 mars 2016.

Remittering

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) har beslutat att skicka promemorian på remiss.

Promemorian skickas ut till berörda myndigheter och branschföreträdare på remiss, men alla som vill är välkomna att lämna synpunkter. Regeringskansliet behöver svar senast den 7 augusti 2015. 

Regeringen kommer att med stöd i promemorians förslag och remissinstansernas synpunkter att kunna lämna förslag till riksdagen under hösten 2015.