Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förstärkt insättningsgaranti

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria förslås hur EU-direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning), kallat insättningsgarantidirektivet, ska genomföras i svensk rätt. Insättningsgarantidirektivet är en omarbetning av EU-direktiv om system för garanti av insättningar.

Insättningsgarantidirektivet syftar till att harmonisera och stärka konsumenternas skydd. Ändringarna innebär bl.a. att det införs harmoniserade regler för finansieringen av insättningsgarantisystemen, att utbetalningstiden vid ersättningsfall förkortas och att informationen till insättarna förbättras.

I denna promemoria föreslås att insättningsgarantidirektivet genomförs huvudsakligen genom ändringar i lagen om insättningsgaranti. Ändringar föreslås också i lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om värdepappersmarknaden och offentlighets- och sekretesslagen.

Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 maj 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)