Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Förstärkt insättningsgaranti

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås hur EU-direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning), insättningsgarantidirektivet, ska genomföras i svensk rätt. Insättningsgarantidirektivet är en omarbetning av EU-direktiv om system för garanti av insättningar.

Insättningsgarantidirektivet syftar till att harmonisera och stärka konsumenternas skydd för insättningar. Ändringarna innebär bl.a. att det införs harmoniserade regler för finansieringen av insättningsgarantisystemen, att utbetalningstiden vid ersättningsfall förkortas och att informationen till insättarna förbättras. I lagrådsremissen föreslås att insättningsgarantidirektivet genomförs huvudsakligen genom ändringar i lagen om insättningsgaranti. Ändringar föreslås också i lagen om bank- och finansieringsrörelse, lagen om värdepappersmarknaden, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om resolution.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ändringar av insättningsgarantin

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)