Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Ändringar i rennäringsförordningen (1993:384) Dnr N2015/08441/RS

Publicerad

Ändringen innebär dels att ett krav på fast bosättning i Sverige införs som en förutsättning för rätt till upplåtelse av rätt till bland annat småviltsjakt ("fjälljakt") på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen (första stycket), dels att en bestämmelse införs som likställer den som inte är fast bosatt i Sverige men omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, fri rörlighet för arbetskraft och tjänsteutbyte och som därigenom har uppnått en närmare anknytning till Sverige med den som är bosatt i Sverige (nya andra stycket).

Ladda ner:

 Ytterligare föreskrifter om bosättningskravet och om undantaget i det föreslagna nya andra stycket meddelas enligt 8 § samma förordning av Statens jordbruksverk (hädanefter Jordbruksverket).

Denna förordning föreslås träda i kraft den l april 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändringar i rennäringsförordningen (1993:384)

    Ändringen innebär dels att ett krav på fast bosättning i Sverige införs som en förutsättning för rätt till upplåtelse av rätt till bland annat småviltsjakt ("fjälljakt") på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen (första stycket), dels att en bestämmelse införs som likställer den som inte är fast bosatt i Sverige men omfattas av Sveriges internationella åtaganden om etableringsfrihet, fri rörlighet för arbetskraft och tjänsteutbyte och som därigenom har uppnått en närmare anknytning till Sverige med den som är bosatt i Sverige (nya andra stycket).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition