Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletteringar av RUT-avdraget

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en komplettering av RUT-avdraget med en
skattereduktion för trädgårdsarbete i form av beskärning och borttagande av träd och buskar, flyttjänster och it-tjänster. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition