Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Sänkt skatt på biodrivmedel

Publicerad

Ladda ner:

För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och
hel befrielse från koldioxidskatt. Skattebefrielsen har hittills i sin helhet
betraktats av Europeiska kommission som ett driftsstöd enligt de regler
om statsstöd som finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Energimyndigheten har i uppdrag att årligen rapportera till regeringen
om de skattebefriade biodrivmedlen överkompenserats.
Övervakningsrapporten för 2015 visar att god marginal till
överkompensation finns för flera biodrivmedel. Mot den bakgrunden
föreslås att befrielsen från energiskatt ökas för dessa biodrivmedel.
Förslagen innebär att befrielsen från energiskatt ökas från 73 till 92
procent för höginblandad etanol som används i gnisttända motorer (E85), från 74 till 88 procent för etanol som låginblandas i bensin, från 50 till 63 procent för höginblandad Fame och för låginblandad Fame i
dieselbränsle från 8 till 36 procent.

Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi.
Ändringarna föreslås träda i kraft de n 1 augusti 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition