Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till de författningar som krävs för att
införliva rådets direktiv (EU) 2015/2376 av den 8 december 2015 om
ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt
utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i svensk rätt. Det
reviderade direktivet medför att medlemsstaternas behöriga myndigheter
genom automatiskt utbyte ska lämna upplysningar om förhandsbesked i
gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning till
övriga medlemsstaters behöriga myndigheter och till Europeiska
kommissionen.