Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Nationell läkemedelslista 2016 44

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till en ny lag, lagen om nationell läkemedelslista. Den nya lagen föreslås ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. Förslag lämnas också till en ny förordning om nationell läkemedelslista som ska ersätta förordningen om receptregister och förordningen om läkemedelsförteckning. Därutöver föreslås även följdändringar i andra författningar.

Ladda ner:

Utgångspunkten för förslaget är att förbättra patientsäkerheten. I dag finns uppgifter om patientens läkemedelsbehandling uppdelade i flera olika källor, t.ex. patientjournalen, receptregistret och läkemedelsförteckningen. Förutsättningarna för åtkomst till dessa källor varierar dock för patienter och för hälso- och sjukvårdspersonal. Ett annat problem är att inte någon av källorna innehåller information som är fullständig och korrekt för samtliga patienter. Detta innebär att det är svårt att få en helhetsbild av patientens aktuella läkemedelsbehandling och att det kan uppstå patientsäkerhetsrisker i läkemedelsprocessens olika steg. Förslaget i denna promemoria syftar därför till att tillgodose patientens och hälso- och sjukvårdspersonalens behov av information om en patients läkemedelsbehandling och samtidigt tillgodose det behov av integritetsskydd som patienten har.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nationell läkemedelslista

    I promemorian lämnas förslag till en ny lag, lagen om nationell läkemedelslista. Den nya lagen föreslås ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. Förslag lämnas också till en ny förordning om nationell läkemedelslista som ska ersätta förordningen om receptregister och förordningen om läkemedelsförteckning. Därutöver föreslås även följdändringar i andra författningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nationell läkemedelslista

    En ny lag om nationell läkemedelslista ska ersätta lagen (1995:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

Proposition (1 st)

  • Nationell läkemedelslista

    Regeringen föreslår att ett nytt personregister tas fram – den nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten är den myndighet som ska föra listan. Det nya registret ersätter det nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen.