Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Nationell läkemedelslista

Publicerad

En ny lag om nationell läkemedelslista ska ersätta lagen (1995:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

Ladda ner:

Även relaterade ändringar och följdändringar i andra lagar föreslås. Ändamålen för behandling av uppgifterna i de befintliga registren förs till stor del över till den nya lagen. Registret ska i allt väsentligt få innehålla samma uppgifter som de befintliga.

De avvägningar som gjorts i lagrådsremissen rör främst förhållandet mellan patientsäkerhet och personlig integritet och har bl a påverkats av EU:s dataskyddsförordning. Vissa integritetshöjande åtgärder föreslås, som sökbegränsningar, samtycke och spärrning.

Lagen om nationell läkemedelslista föreslås träda i kraft den 1 juni 2020, med undantag av krav på hälso- och sjukvårdens aktörer och uppgiftsskyldigheten. Dessa bestämmelser föreslås träda i kraft den 1 juni 2022. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Nationell läkemedelslista

    I promemorian lämnas förslag till en ny lag, lagen om nationell läkemedelslista. Den nya lagen föreslås ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. Förslag lämnas också till en ny förordning om nationell läkemedelslista som ska ersätta förordningen om receptregister och förordningen om läkemedelsförteckning. Därutöver föreslås även följdändringar i andra författningar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nationell läkemedelslista

    En ny lag om nationell läkemedelslista ska ersätta lagen (1995:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

Proposition (1 st)

  • Nationell läkemedelslista

    Regeringen föreslår att ett nytt personregister tas fram – den nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten är den myndighet som ska föra listan. Det nya registret ersätter det nuvarande receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Pressmeddelande: Lagförslag för ökad patientsäkerhet och bättre koll på läkemedel