Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven Fi2017/00971/B

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås ändringar i lagen om resolution (LOR).

Det föreslås att avgiftsuttaget till resolutionsreserven ökas genom ett förhöjt uttag av resolutionsavgiften samtidigt som målnivån för resolutionsavgiften tas bort och riskavgiften slopas. De sammanlagda resolutionsavgifterna för ett år ska uppgå till 0,125 procent av det totala avgiftsunderlaget (i stället för 0,09 procent).

Det föreslås också ett antal redaktionella ändringar i LOR.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition