Avgiftsuttaget till resolutionsreserven

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att de sammanlagda resolutionsavgifterna ska uppgå till 0,125 procent av det totala avgiftsunderlaget för 2018, 0,09 procent för 2019 och 0,05 procent fr.o.m. 2020.

Det föreslås också att riskavgiften slopas. Det innebär att det löpande avgiftsuttaget till resolutionsreserven kommer att utgöras av resolutionsavgiften (som är riskbaserad). Den ska – såsom i dag – betalas de avgiftsår som behållningen i resolutionsreserven understiger tre procent av de garanterade insättningarna. Om behållningen i resolutionsreserven underskrider målnivån för resolutionsavgiften, ska uttaget av resolutionsavgiften återupptas till dess att målnivån för resolutionsavgiften uppnås på nytt.

Slutligen föreslås följdändringar samt vissa språkliga och redaktionella ändringar i marknadsföringslagen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om resolution.

Lagändringarna som avser resolutionsavgiftens storlek föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, den 1 januari 2019 respektive den 1 januari 2020. Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition