Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018 Fi2017/01365/S1

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2018 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom bl.a. remittering. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2018, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.

I promemorian föreslås att vid bestämmandet av den nedre och den övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2018 ska uppräkningen endast göras med förändringen i konsumentprisindex. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed uppgå till 445 400 kronor och den övre skiktgränsen beräknas uppgå till 647 900 kronor för beskattningsåret 2018. Därutöver föreslås i promemorian att ett förtydligande görs när det gäller det jämförelsetal som används för de därpå följande beskattningsåren. Detta förtydligande innebär att det anges att jämförelsetalet uttrycks i procent med två decimaler vilka fastställs genom avrundning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition