Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11

Publicerad

Regeringen gav i regleringsbreven för 2016 Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga hur nyanlända flickor och pojkar, vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller saknas, söker och får underhållsstöd respektive efterlevandestöd.

Ladda ner:

Med anledning av bland annat myndigheternas svar på regeringsuppdraget har en arbetsgrupp inom Socialdepartementet i samarbete med Arbetsmarknads- och Justitiedepartementet gjort
en översyn av regelverket för efterlevandestöd. Syftet har bland
annat varit att barn vars ena eller båda föräldrar är avlidna och barn
till föräldrar som är särlevande ska få ett mer enhetligt skydd.

Underhållstöd och efterlevandestöd ska ge barn till särlevande
och avlidna föräldrar ett likvärdigt grundskydd vilket var ett av
syftena när efterlevandestödet infördes 2003. Arbetsgruppens förslag
om en månads retroaktivitet syftar till att uppnå en större
enhetlighet mellan underhållsstöd och efterlevandestöd. Underhållsstöd
till barn med särlevande föräldrar kan lämnas för en månad före ansökningsmånaden, vilket enligt arbetsgruppen även
borde vara fallet för efterlevandestöd.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
Förslaget går nu ut på remiss.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

    Regeringen gav i regleringsbreven för 2016 Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga hur nyanlända flickor och pojkar, vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller saknas, söker och får underhållsstöd respektive efterlevandestöd.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

    Regeringen föreslår i propositionen att efterlevandestöd ska få lämnas retroaktivt för högst sex månader före ansökningsmånaden, i stället för som med nuvarande regler för högst två år. Förslaget innebär alltså en förkortning av den retroaktiva tiden.