Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall Ds 2017:6

Publicerad

I denna departementspromemoria föreslås en ny lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall.

Ladda ner:

Under perioden 1972-2013 steriliserades personer i Sverige som ett led i att få ändrad könstillhörighet fastställd, i enlighet med en bestämmelse i könstillhörighetslagen som gällde under denna period. Fram till och med den 30 juni 2013 innehöll könstillhörighetslagen ett krav på avsaknad av fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd. I promemorian skrivs att detta var ett krav som samhället i dag menar är fel och tar avstånd i från.

Regeringen aviserade under 2016 ett initiativ till ett lagförslag om att personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet ska kunna ansöka om ersättning av staten.

I denna departementspromemoria övervägs under vilka förutsättningar en person ska ha rätt till ersättning, ersättningens storlek och om den ska vara enhetlig samt hur ett fullständigt förfarande för prövning av ersättningsärendena ska utformas så att krav på rättssäkerhet tillgodoses.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)