Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9

Publicerad

Promemorian handlar om hur individens rehabilitering kan stärkas inom ramen för rehabiliteringskedjan.

Ladda ner:

I promemorian föreslås att:

  • en skyldighet införs för arbetsgivare att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar,
  • i planen bör ingå att arbetsgivaren vidtar anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder,
  • det nuvarande arbetsplatsnära stödet till arbetsgivare bör utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och uppföljning,
  • namnet på det arbetsplatsnära stödet bör ändras till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd,
  • arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd bör kunna lämnas till en arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år.

Lag- och förordningsändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

    I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att stärka individers möjligheter till rehabilitering för att därigenom öka förutsättningarna för återgång i arbete efter en sjukperiod.

Proposition

Laddar...