Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar Ds 2017:15

Publicerad

Ladda ner:

Den 14 maj 2015 trädde rådets direktiv (EU) 2015/637 av den
20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för
underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare
i tredjeländer och om upphävande av beslut
95/553/EG i kraft. Direktivet ska vara genomfört senast den 1 maj
2018.

För att genomföra direktivet föreslås i denna promemoria att
lagen om konsulärt ekonomiskt bistånd (2003:491) och lagen om
konsulära katastrofinsatser (2010:813) ändras på så sätt att
unionsmedborgare och deras familjemedlemmar omfattas av det
konsulära skyddet på samma villkor som svenska medborgare.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

    I propositionen föreslår regeringen lagändringar i syfte att genomföra Europeiska unionens råds direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande av beslut 95/553/EG.