Rättsliga dokument, Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga

Publicerad

I denna promemoria görs en översyn av förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga, som genom återupptagandet av värnplikten återigen kommer att bli tillämplig. I promemorian redovisas bakgrunden till den nuvarande medinflytandeförordningen och hur bestämmelserna ser ut i dag. Därefter diskuteras hur ett moderniserat medinflytande bör utformas. För att åstadkomma ett ändamålsenligt system, tillämpligt oberoende av förändringar av antalet totalförsvarspliktiga, föreslås en ny förordning. De totalförsvarspliktiga ska kunna utöva medinflytande i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med utbildningens mål och i syfte att i övrigt främja goda utbildningsförhållanden.

Ladda ner:

Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.