Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vissa förslag om personlig assistans

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Vissa förslag om personlig assistans

  I promemorian lämnas förslag till ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

 • Vissa förslag på assistansområdet

  I lagrådsremissen föreslås att nya bestämmelser införs i socialförsäkringsbalken som upplyser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela ytterligare föreskrifter om assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet, och föreskrifter om att assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet ska betalas ut på annat sätt än månadsvis.

 • Vissa förslag om personlig assistans

  I lagrådsremissen föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken som medför att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning försvinner. Försäkringskassan ska vara skyldig att ompröva rätten till assistansersättning i den utsträckning denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade.

Proposition (2 st)

 • Vissa förslag på assistansområdet

  I propositionen föreslår regeringen nya bestämmelser i socialförsäkringsbalken om att regeringen – eller den myndighet som regeringen bestämmer – kan meddela dels ytterligare föreskrifter om assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet, dels föreskrifter om att assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet ska betalas ut på annat sätt än månadsvis.

 • Vissa förslag om personlig assistans

  Propositionen innehåller förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken som innebär att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Försäkringskassan ska vara skyldig att ompröva rätten till assistansersättning i den utsträckning som denna rätt har minskat i omfattning på grund av väsentligt ändrade förhållanden som är hänförliga till den försäkrade.