Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit Ds 2018:2

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en ny lag för behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar (Fasit) som förs av Statistiska centralbyrån. Systemet används även av andra myndigheter och vissa organisationer för bl.a. analyser och beräkningar av effekter av förändringar inom skatte-, avgifts- och bidragssystemen och av de offentliga välfärdstjänsterna.

Syftet med förslaget är att möjliggöra och säkerställa den personuppgiftsbehandling som krävs för ett ändamålsenligt Fasit, samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas. Lagen ska komplettera EU-förordning om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Den nu föreslagna lagen ska gälla i stället för lagen om den officiella statistiken vid behandling av uppgifter i Fasit. Den dataskyddslag som regeringen föreslagit i lagrådsremissen Ny dataskyddslag ska dock gälla om inte annat följer av den nu föreslagna lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

    I lagrådsremissen föreslås att det ska införas en särskild lag som reglerar personuppgiftsbehandling i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar (Fasit) som Statistiska centralbyrån (SCB) förvaltar.

Proposition (1 st)

  • Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

    I propositionen föreslås att det ska införas en särskild lag som reglerar personuppgiftsbehandling i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar (Fasit) som Statistiska centralbyrån (SCB) förvaltar.