Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Ds 2018:2 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit Diarienummer: Fi2018/00189/RS

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat departementspromemorian Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
30 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.