Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ökad styrning av myndigheternas lokalisering

Publicerad

Ladda ner:

Den statliga närvaron i landet är en viktig fråga för regeringen. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 anfört att det är viktigt att de myndigheter som bedriver verksamhet i flera delar av landet så långt det är möjligt kan upprätthålla denna.

I promemorian föreslås att en myndighets beslut om lokalisering av sin verksamhet ska fattas av myndighetens ledning. Beslut som avser av-veckling av myndighetens arbetsställen i en kommun ska även föregås av en konsekvensanalys. Vidare ska en myndighet som fattar beslut om lokalisering skicka beslutet till berörd kommun, länsstyrelse och den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet.

Konsekvensanalysen ska innehålla en beskrivning av de verksamhets-mässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av myndighetens planerade beslut samt en bedömning av de regionala konsekvenserna. Av analysen ska också framgå vilka alternativa möjligheter som finns att utveckla eller rationalisera myndighetens befintliga verksamhet i kommunen.

Bestämmelserna om konsekvensanalys och om att skicka beslut om lokalisering till berörd kommun, länsstyrelse och den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska inte tillämpas på beslut som endast påverkar en myndighets lokalisering inom Stockholms län.

För myndigheterna innebär den föreslagna regleringen ökade administrativa krav, men den bedöms inte medföra behov av ytterligare medel.

Kraven föreslås införas genom en ny förordning, som ska träda i kraft den 1 augusti 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition