Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz S2018/02703/SF

Publicerad

Enligt en dom i EU-domstolen anses garantipensionen vara en så kallad minimiförmån. Det innebär att författningen saknar stöd för att i framtiden betala ut garantipension till den som bosatt sig i ett annat land i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. I promemorian föreslås att man tillsätter en utredning som belyser EU-domens konsekvenser.

Ladda ner:

Man ska också utreda vilka förändringar som behövs då bland annat garantipensionen anses vara en minimiförmån.

I promemorian föreslås hur förmånerna bör hanteras till dess att en sådan utredning är klar. Förslagen innebär bland annat att garantipensionen – med oförändrade belopp – även i fortsättningen ska kunna betalas ut när man bosatt sig i ett annat EES-land eller i Schweiz.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

    Enligt en dom i EU-domstolen anses garantipensionen vara en så kallad minimiförmån. Det innebär att författningen saknar stöd för att i framtiden betala ut garantipension till den som bosatt sig i ett annat land i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. I promemorian föreslås att man tillsätter en utredning som belyser EU-domens konsekvenser.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz

    Regeringen föreslår att garantipension och garantipension till omställningspension med oförändrade belopp även i fortsättningen ska kunna betalas ut när någon bosätter sig i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.