Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Fi2018/03804/FPM

Publicerad

I promemorian föreslås en förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.

Ladda ner:

Lagen om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av försäkringsrörelselagen. Enligt lagen om införande av försäkringsrörelselagen fick emellertid befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet enligt 1972 års lag till utgången av 2014. Innan övergångsperiodens slut skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation.

Övergångsperioden för understödsföreningar har därefter förlängts vid två tillfällen. Den senaste förlängningen gäller till utgången av juni 2019.

I promemorian föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor förlängs ytterligare till utgången av november 2019 och för övriga understödsföreningar till utgången av år 2020.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)