Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Prop. 2018/19:67

Publicerad

I propositionen föreslås en förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.

Ladda ner:

Lagen om understödsföreningar upphävdes i samband med
införandet av försäkringsrörelselagen. Enligt lagen om införande av försäkringsrörelselagen fick emellertid befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet enligt 1972 års lag till utgången av 2014. Innan övergångsperiodens slut skulle föreningarna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation.

Övergångsperioden för understödsföreningar har därefter förlängts vid
två tillfällen. Den senaste förlängningen gäller till utgången av juni 2019.

I propositionen föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar som är tjänstepensionskassor förlängs ytterligare till utgången av april 2020 och för övriga understödsföreningar till utgången av år 2020.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...