Rättsliga dokument, Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning, Ds 2018:41

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk
lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och
djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001,
(EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr
1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och
rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG
och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG,
96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG
(förordningen om offentlig kontroll), här kallad den nya
kontrollförordningen.

Den nya kontrollförordningen ska tillämpas vid offentlig kontroll
som utförs för att säkerställa att unionslagstiftningen inom en
rad olika sakområden följs, oavsett om de närmare tillämpningsbestämmelserna har fastställts på unionsnivå eller i medlemsstaternas nationella lagstiftning. De berörda sakområdena är livsmedel och livsmedelssäkerhet, inklusive bestämmelser om tillverkning och användning av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön för livsmedels- och foderproduktion, foder och fodersäkerhet, djurhälsokrav, animaliska biprodukter, djurskyddskrav, skyddsåtgärder mot växtskadegörare, krav för utsläppande på marknaden och användning av växtskyddsmedel, ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter samt användning och märkning av skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter.

Kontrollförordningen reglerar hur den offentliga kontrollen i
medlemsstaterna ska organiseras, finansieras och genomföras. Vissa
bestämmelser i förordningen gäller även för annan offentlig
verksamhet än offentlig kontroll. Förordningen ska i huvudsak börja
tillämpas från och med den 14 december 2019.

I promemorian föreslås ändringar i epizootilagen (1999:657),
zoonoslagen (1999:658), livsmedelslagen (2006:804), lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter, lagen (2006:806)
om provtagning på djur, m.m., lagen (2006:807) om kontroll av
husdjur, m.m., lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, djurskyddslagen (2018:1192) och
miljöbalken.

Ändringarna innebär i huvudsak följande. Uttrycken offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet ska används i berörda lagar.
I miljöbalken används dessa uttryck parallellt med uttrycket tillsyn.
Vissa bestämmelser om tillsyn i miljöbalken ska även gälla för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Det tydliggörs att
de myndigheter som ansvarar för att utföra offentlig kontroll även
ska utföra annan offentlig verksamhet.

Bestämmelser om rätt för den som utför offentlig kontroll att få
tillträde till områden och lokaler m.m. samt åtkomst till upplysningar
och handlingar vid kontrollen samt om aktörernas skyldighet
att lämna hjälp, utvidgas till att gälla även den som utför annan
offentlig verksamhet.

De bemyndiganden som finns i de olika lagarna om offentlig
kontroll utvidgas till att även omfatta annan offentlig verksamhet.
Det gäller även bemyndiganden om rätt att meddela föreskrifter om
avgifter.

Nya bemyndiganden införs som ger regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter
om skyldighet för aktörer att lämna uppgifter om sin verksamhet.

Vidare införs bestämmelser om tystnadsplikt för dem som utövar
offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet. Därutöver ges
myndigheter som utövar offentlig kontroll i vissa fall rätt att köpa in
produkter utan att identifiera sig, i syfte att kontrollera att
produkterna uppfyller gällande krav (s.k. mystery shopping). Det
införs även en skyldighet för kontrollmyndigheterna att ha ett
ändamålsenligt rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya kontrollförordningen.

Bestämmelser införs även om överklagande av beslut meddelade
av organ med delegerade uppgifter och av fysiska personer som har
delegerats vissa uppgifter.

När det gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare antog Europaparlamentet och rådet den 26 oktober 2016 förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (växtskyddsförordningen).

Växtskyddsförordningen trädde i kraft den 13 december
2016 och ska i allt väsentligt tillämpas från den 14 december 2019.
Växtskyddsförordningen och den nya kontrollförordningen
ersätter ett antal direktiv på området, främst rådets direktiv
2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och
mot att de sprids inom gemenskapen. Detta innebär att materiella
bestämmelser och bestämmelser om offentlig kontroll när det gäller
skyddsåtgärder mot växtskadegörare kommer att finnas i direkt
tillämpliga EU-förordningar och inte som nu i medlemsstaternas
nationella lagstiftning. Det krävs därför en fullständig översyn av
växtskyddslagen (1972:318). En sådan översyn pågår för närvarande
inom Regeringskansliet. I den här promemorian lämnas därför inte
några förslag i det avseendet.

Förslagen till lagändringar föreslås träda i kraft den 14 december
2019.