Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

En anpassning av bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion N2019/03272/RS

Publicerad

Promemorian innehåller förslag för att anpassa bestämmelserna om kontroll av ekologisk produktion till EU:s nya förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Ladda ner:

Den 30 maj 2018 antogs en ny förordning om ekologisk produktion och
märkning av ekologiska produkter, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/848. Den nya EU-förordningen ersätter den nuvarande och ska tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2021.

Den nya EU-förordningen innebär bl.a. att tillämpningsområdet för de ekologiska reglerna utvidgas till att omfatta ett bredare urval av produkter, så som t.ex. salt, kork och bivax. Genom de nya bestämmelserna stärks även kontrollsystemen. Förordningen innebär också att det införs ytterligare produktionsregler och ett nytt system för gruppcertifiering. De nya reglerna syftar till att garantera rättvis konkurrens för jordbrukare och aktörer, förebygga bedrägeri och  illojala metoder, öka konsumenternas förtroende för ekologiska produkter och uppmuntra till hållbar utveckling av ekologisk produktion i EU.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

    I maj 2018 antogs en ny EU-förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, som ersätter den nuvarande EU-förordningen på området. Regeringen föreslår i lagrådsremissen ändringar i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden för att anpassa svensk lagstiftning till förordningen.

Proposition (1 st)

  • Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

    I maj 2018 antogs en ny EU-förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, som ersätter den nuvarande EUförordningen på området. Regeringen föreslår i propositionen ändringar i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden för att anpassa svensk lagstiftning till förordningen.