Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Ds 2020:6

Publicerad

I promemorian föreslås ändringar i livsmedelslagen (2006:804) som syftar till att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (kontaktmaterialförordningen) ska kunna tillämpas effektivt.

Ladda ner:

Inom ramen för den ordinarie livsmedelskontrollen genomförs i dag offentlig kontroll vid livsmedelsanläggningar och hos livsmedelsföretag av efterlevnaden av EU-bestämmelser om livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Sådana material och produkter som hanteras vid andra anläggningar än livsmedelsanläggningar eller hos andra verksamhetsutövare än livsmedelsföretag kontrolleras i dag inte alls.

De ändringar som föreslås i denna promemoria innebär att hela området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel kommer att omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde. De bestämmelser i livsmedelslagen som inte uttryckligen är begränsade till att gälla livsmedel föreslås också gälla för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter och rätt att besluta i ett enskilt fall om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för att tillgodose konsumentintresset. Bemyndigandet föreslås omfatta föreskrifter om förbud eller villkor för handhavande, införsel i landet eller utsläppande på marknaden av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel samt om märkning och presentation av sådana material och produkter. Vidare föreslås att det i lagen införs ett förbud mot att på marknaden släppa ut sådana material och produkter avsedda attkomma i kontakt med livsmedel som inte uppfyller de krav som ställs i kontaktmaterialförordningen.

När det gäller offentlig kontroll innebär förslaget att kommunerna får det operativa kontrollansvaret för sakområdet material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel vid sådana anläggningar som inte är livsmedelsanläggningar. För kontroll av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel vid livsmedelsanläggningar gäller den nuvarande ansvarsfördelningen mellan kommunerna, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och Försvarsinspektören för hälsa och miljö. Livsmedelsverket föreslås även få uppdraget att vara central samordnande myndighet och länsstyrelserna får enligt förslaget motsvarande uppdrag inom länet. Den nya kontrollen föreslås finansieras med avgifter.

Livsmedelslagens bestämmelser om rätt till upplysningar och tillträde för en kontrollmyndighet, biträde av polismyndighet, förelägganden, förbud, vite och rättelse ska tillämpas även när det gäller kontroll av hantering av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Slutligen föreslås att överträdelser av skyldigheter, villkor eller förbud som finns i livsmedelslagen, i föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen eller i det unionsrättsliga regelverket ska bestraffas med böter. Även systemet med sanktionsavgifter ska omfatta sakområdet material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Förslaget till ändringar i livsmedelslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

    I promemorian föreslås ändringar i livsmedelslagen (2006:804) som syftar till att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (kontaktmaterialförordningen) ska kunna tillämpas effektivt.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

    I denna lagrådsremiss föreslår regeringen bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (kontaktmaterial-förordningen).

Proposition (1 st)

  • Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

    I propositionen föreslår regeringen bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG (kontaktmaterialförordningen).

Laddar...