Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem Ds 2019:2

Publicerad

En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har tagit fram förslag på höjda åldersgränser i enlighet med principerna i Pensionsgruppens överenskommelse. Arbetsgruppen redovisar sitt förslag i denna promemoria. Förslaget har tagits fram genom löpande avstämningar mellan arbetsgruppen och Pensionsgruppen.

Ladda ner:

Riktålder blir nytt åldersbegrepp

Arbetsgruppen föreslår att ett nytt åldersbegrepp införs i socialförsäkringsbalken. Det nya åldersbegreppet ska benämnas riktålder för pension och ska fungera som ett riktmärke för de individuella pensionsbesluten. Riktåldern ska räknas upp med hänsyn till medellivslängdens utveckling. Arbetsgruppen föreslår att riktåldern
beräknas för första gången 2020 och tillämpas från och med 2026.

Därutöver föreslås att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension kan lämnas höjs i tre steg:

• År 2020 ska den höjas från 61 till 62 år,

• År 2023 ska den höjas till 63 år.

• År 2026 ska den knytas till att vara tre år lägre än riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 64 år.

Garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Arbetsgruppen föreslår att åldersgränsen när garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tidigast kan lämnas höjs från 65 till 66 år 2023.

År 2026 ska åldersgränsen knytas till riktåldern för pension vilket innebär att åldersgränsen då bedöms bli 67 år.

Åldersgränser i övriga system anpassas

De pensionsrelaterade åldersgränserna i socialförsäkringssystemet i övrigt och i arbetslöshetsförsäkringen, liksom åldersgränserna i etableringslagen, lagen om vissa kommunala befogenheter och i lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända föreslås också anpassas till de höjda åldersgränserna i pensionssystemet.

Åldersgränserna för sjukersättning och arbetslöshetsersättning bör år 2023 höjas från 65 till 66.

År 2026 ska åldersgränserna knytas till riktåldern för pension. Det innebär att dessa då bedöms bli 67 år.

 

 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (2 st)

  • Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

    Regeringen föreslår att de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem höjs med ett år 2023. Från och med 2026 knyts åldersgränserna till riktåldern för pension.

  • En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

    Regeringen föreslår att det i socialförsäkringsbalken ska införas ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension. Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem och fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut.