Proposition från Socialdepartementet

Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system Prop. 2021/22:181

Publicerad

Regeringen föreslår att de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem höjs med ett år 2023. Från och med 2026 knyts åldersgränserna till riktåldern för pension.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att vissa åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet på motsvarande sätt höjs med ett år 2023 och från och med 2026 motsvara riktåldern för pension.

Lagändringarna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem avseende 2023 föreslås träda i kraft den 1 december 2022 respektive den 1 januari 2023.

Lagändringarna i samma system avseende 2026 föreslås träda i kraft den 1 december 2025 respektive den 1 januari 2026.

Lagändringarna i skatte- och avgiftssystemet föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2026.

Förslagen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från den 14 december 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (2 st)

  • Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system

    Regeringen föreslår att de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem höjs med ett år 2023. Från och med 2026 knyts åldersgränserna till riktåldern för pension.

  • En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv

    Regeringen föreslår att det i socialförsäkringsbalken ska införas ett nytt åldersbegrepp benämnt riktålder för pension. Avsikten är att riktåldern på sikt ska styra de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem och fungera som ett riktmärke för de försäkrades individuella pensionsbeslut.