Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet Fi2019/00511/S3

Publicerad

Ladda ner:

Förslagen i promemorian föranleds i huvudsak av att OECD:s Forum on Harmful Tax Practices vid utvärdering (peer review) har konstaterat att Sverige inte fullt ut lever upp till den internationella minimistandarden för informationsutbyte i fråga om motverkande av skadlig skattekonkurrens (BEPS åtgärd 5). Skälet för denna bedömning är att Skatteverket inte alltid har tillgång till de uppgifter som myndigheten behöver för att avgöra med vilka länder informationsutbyte ska ske. Promemorian innehåller därför förslag till ändringar i lagen om förhandsbesked i skattefrågor och i 13 a kap. skatteförfarandelagen som innebär att ansökningar om förhandsbesked i skattefrågor respektive om godkännande för tonnageskatt ska innehålla de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att fullt ut leva upp till den internationella minimistandarden.

Promemorian innehåller vidare ett förslag till ändring i lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Därigenom klargörs det att ett befintligt konto som innehas av en enhet alltid är rapporteringspliktigt om det innehas av en eller flera enheter som är passiva icke-finansiella enheter över vilka en eller flera fysiska personer som har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion har bestämmande inflytande.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 november 2019.