Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletterande förslag till promemorian Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet Fi2019/02086/S3

Publicerad

Ladda ner:

Denna promemoria kompletterar den tidigare upprättade och remitterade promemorian Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet (Fi2019/00511/S3). Promemorian innehåller ett förslag som kompletterar förslagen i den tidigare promemorian och som innebär att Skatteverket ska få förelägga den som ansökt om ett förhandsbesked i skattefrågor eller ett beslut om godkännande för tonnagebeskattning att lämna uppgift som Skatteverket kan komma att behöva för att kunna fullgöra sina skyldigheter att lämna upplysningar om beskedet eller beslutet till andra stater och jurisdiktioner. Vidare görs bedömningen att det inte behövs någon bestämmelse om att Skatterättsnämnden får uppmana den som ansökt om förhandsbesked att lämna de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver.