Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa frågor vid tillämpning av regelverket om insättningsgaranti Fi2019/00437/B

Publicerad

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen om insättningsgaranti.

Ladda ner:

Det föreslås att bestämmelserna om ersättningsbeloppets storlek i svenska kronor inte ska uttryckas som ett självständigt belopp. Ersättningsbeloppet ska i stället anges som det belopp i svenska kronor som motsvarar 100 000 euro. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om ersättningsbeloppet i svenska kronor.

Det föreslås också att det ska anges i lag att Finansinspektionens beslut om ersättningsrättens inträde ska meddelas inom fem arbetsdagar från det att insättningen blev indisponibel.

Det föreslås slutligen att Finansinspektionens beslut om ersättningsrättens inträde ska gälla omedelbart.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut