Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor

Publicerad

Ladda ner:

I lagen om insättningsgaranti finns bl.a. bestämmelser om det högsta ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och ersättningsrättens
inträde. Lagen genomför i svensk rätt EU:s insättningsgarantidirektiv.

I lagrådsremissen föreslås att det högsta ersättningsbeloppet också i fortsättningen ska uttryckas i svenska kronor men att det ska regleras i föreskrifter på lägre nivå än lag. Det innebär att Riksgäldskontoret kan anpassa det högsta ersättningsbeloppet till motsvarande belopp i EU-direktivet (100 000 euro) på grund av den omräkning som ska göras åtminstone vart femte år.

Det föreslås också vissa ändringar i bestämmelserna om ersättningsrättens inträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.

Det nuvarande ersättningsbeloppet (950 000 kronor) ska gälla fram till
dess att Riksgäldskontoret har meddelat föreskrifter om ersättningsbeloppet i svenska kronor.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut