Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen Fi2019/02656/BB

Publicerad

I denna promemoria redogörs för de ändringar i plan- och byggförordningen (2011:338) som följer av ställningstagandena i regeringens skrivelse Byggnaders energiprestanda (skr. 2018/19:152).

Ladda ner:

Förslaget till ändringar i förordningen görs i syfte att genomföra det som
behandlas i skrivelsen avseende val av systemgräns för beräkning av en
byggnads energiprestanda och teknikneutralitet mellan hållbara
uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade. Därutöver
föreslås vissa förtydliganden och redaktionella ändringar i förordningen.

Ändringarna bör träda i kraft 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition