Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Sänkt skatt på drivmedel Fi2019/03089/S2

Publicerad

I promemorian föreslås en sänkning av koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel.

Ladda ner:

Förslaget föranleder ändringar i lagen om skatt på energi. Ändringarna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Sänkt skatt på drivmedel

    I promemorian föreslås en sänkning av koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Sänkt skatt på drivmedel

    I propositionen föreslås en sänkning av koldioxid- och energiskatten på bensin och diesel.

Riksdagsbeslut (1)