Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Särskilt förordnande för läkare

Publicerad

I promemorian föreslår Socialdepartementet ändringar i patientsäkerhetslagen och patientsäkerhetsförordningen. Ändringarna bemyndigar landsting – och kommuner som inte ingår i ett landsting – att i vissa fall förordna icke legitimerad personal att utöva yrke inom hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka fall som avses.

Bakgrunden till förslaget är att det i rättstillämpningen har uppmärksammats att regeringens bemyndigande i patientsäkerhetsförordningen saknar stöd i lag.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Särskilt förordnande för läkare

    I promemorian föreslår Socialdepartementet ändringar i patientsäkerhetslagen och patientsäkerhetsförordningen. Ändringarna bemyndigar landsting – och kommuner som inte ingår i ett landsting – att i vissa fall förordna icke legitimerad personal att utöva yrke inom hälso- och sjukvården.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)