Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förvalsalternativet inom premiepensionen Fi2020/00584/FPM

Publicerad

I promemorian föreslås ett övergripande mål för förvalsalternativet för premiepensionen och ändringar av placeringsreglerna i syfte att nå målet.

Ladda ner:

Det övergripande målet för förvaltningen av förvalsalternativet föreslås vara att minimera risken för låga pensionsutfall och maximera förutsätt-ningarna för bra pensionsutfall. Målet ska anges i lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och komplettera de mål som redan gäller för Sjunde AP-fondens placeringsverksamhet. Det föreslås också att Sjunde AP-fondens styrelse, utifrån det övergripande målet, ska fastslå närmare finansiella mål och inriktning. Dessa ska löpande ses över och vid behov revideras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
18 maj 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förvalsalternativet inom premiepensionen

    I promemorian föreslås ett övergripande mål för förvalsalternativet för premiepensionen och ändringar av placeringsreglerna i syfte att nå målet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förvalsalternativet inom premiepensionen

    I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar av regleringen för Sjunde AP-fonden, som förvaltar premiepensionen åt de individer som inte själva valt fonder för sin premiepension (förvalsalternativet).

Proposition (1 st)

  • Förvalsalternativet inom premiepensionen

    I propositionen föreslår regeringen ändringar av regleringen för Sjunde AP-fonden, som förvaltar premiepensionen åt de individer som inte själva valt fonder för sin premiepension (förvalsalternativet).