Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Förvalsalternativet inom premiepensionen

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar av regleringen för Sjunde AP-fonden, som förvaltar premiepensionen åt de individer som inte själva valt fonder för sin premiepension (förvalsalternativet).

Ladda ner:

Förslagen är i huvudsak följande.

 • Det klargörs att målet för Sjunde AP-fondens förvaltning av fonder är detsamma som målet för premiepensionssystemet i stort. Målet ska därför vara att förvalsalternativet inom premiepensionen ska utgöra ett pensionssparande av hög kvalitet som ger en trygg pension. Det innebär
  – att det ska ge en avkastning som är tydligt högre än förändringen av inkomstindex men utan garantier för avkastningen, och
  – att avkastningsmålet under utbetalningstiden efter hand ska ha en minskad betydelse till förmån för allt mer förutsägbara och stabila utbetalningar. 
 • Det införs ett hållbarhetsmål för Sjunde AP-fondens fondförvaltning som innebär att den ska ske på ett föredömligt sätt. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas.
 • Placeringsreglerna för Sjunde AP-fondens fondförvaltning justeras bl.a. på så sätt att möjligheterna utökas att placera i illikvida tillgångar.

I lagrådsremissen behandlas därutöver frågor om Finansinspektionens tillsyn över Sjunde AP-fonden och om sekretess för uppgifter inom AP-fondernas investeringsverksamhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Förvalsalternativet inom premiepensionen

  I promemorian föreslås ett övergripande mål för förvalsalternativet för premiepensionen och ändringar av placeringsreglerna i syfte att nå målet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förvalsalternativet inom premiepensionen

  I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar av regleringen för Sjunde AP-fonden, som förvaltar premiepensionen åt de individer som inte själva valt fonder för sin premiepension (förvalsalternativet).

Proposition (1 st)

 • Förvalsalternativet inom premiepensionen

  I propositionen föreslår regeringen ändringar av regleringen för Sjunde AP-fonden, som förvaltar premiepensionen åt de individer som inte själva valt fonder för sin premiepension (förvalsalternativet).