Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar Fi2020/00855/V

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian finns bland annat förslag till lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av de ändringar i EU-förordning om marknader för finansiella instrument och EU-förordning om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat som har gjorts genom EU-förordning (EU) 2019/2175.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut