Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta Fi2020/01009/S1

Publicerad

Ladda ner:

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmansföretag att få en
nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i
företaget. Nuvarande regler om sådan nedsättning av arbetsgivaravgifterna är tillfälliga och upphör vid utgången av år 2021. Promemorian innehåller förslag om att göra bestämmelserna permanenta. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Förslaget aviserades i vårändringsbudgeten 2019 (prop. 2018/19:99 s. 59).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på
ersättning som utges från och med ikraftträdandet. För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande regler utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 11 maj 2020.