Departementsserien och promemorior från Näringsdepartementet

Tillfälliga lättnader i reglerna om tillstånd till fiskodling

Publicerad

I denna promemoria presenteras ett förslag till tillfälliga lättnader i det krav på tillstånd för fiskodling som gäller enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Ladda ner:

Förslaget innebär i huvudsak att den som driver en fiskodling tillfälligt ska få hålla och producera mer fisk och förbruka mer foder än vad som är tillåtet enligt odlingstillståndet eller enligt villkoren i tillståndet samt göra de förändringar i anläggningen som krävs för detta, om det behövs på grund av en minskad efterfrågan på fisk till följd av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Sådana ändringar i verksamheten ska endast få avse perioden till och med den 31 december 2020.

Ändringarna ska vidare bara vara tillåtna under förutsättning att de inte medför risk för spridning av smittsamma sjukdomar eller orsakar någon olägenhet av betydelse.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition