Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till förlängda tillfälliga regleringar om utbetalning av garantipension och garantipension till omställnings-pension till personer bosatta i andra länder än Sverige.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition