Remiss från Socialdepartementet

Remiss av Promemoria Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket Diarienummer: S2020/05371/SF

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som Socialdepartementet har remitterat promemorian Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senaste fredagen den 31 juli 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.